Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Akur Sağlık Ürünleri Üretim Dağıtım ve Pazarlama Tic. A.Ş. (bundan böyle sözleşmede “AKUR” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, siz değerli müşterilerimize ait aşağıda detaylı olarak yer alan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle sözleşmede “KVKK” olarak anılacaktır)’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu doğrultuda AKUR tarafından, Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilmektedir. 

1. TANIMLAR

İşbu Aydınlatma Ve Onam Metni’nde:

1.1. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
1.2. Veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
1.3. Veri sorumlusu, Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

2. KİŞİSEL VERİ

Aşağıda detaylı şekilde belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde AKUR tarafından siz değerli müşterilere ait; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, vatandaşlık numarası, kimlik bilgileri, cep telefonu numarası, e posta adresi, imza, IP adresi, İMEİ numarası, Mac adresi, internet çerezleri ve gerçekleştirilen alışverişe ilişkin teslimat adresi, teslimat numarası ve sipariş numarası verileri KVKK kapsamında işlenebilmektedir. 

3. VERİ İŞLEME AMACI

Veri sorumlusu sıfatına haiz AKUR namına; 

3.1. Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
3.2. Satın alınan ürünlerin orijinal olmasına ilişkin gerçekleştirilen araştırma süreçlerinin yürütülmesi
3.3. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
3.4. Ürün şikayet ve/veya taleplerine ilişkin iletilen görüşler kapsamında memnuniyet aktivitelerinin yürütülmesi,
3.5. Süreçlerde mevzuata riayet edilerek kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
3.6. Mal, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
3.7. AKUR’un meşru menfaatlerinin temini, için müşterilere ait kişisel veriler işlenebilmektedir.

4. VERİLERİN AKTARILMASI

İlgili kişi sıfatı ile tarafınıza ait kişisel verileriniz, belirlenen amaçlarla; denetleyici ve düzenleyici makamlara, ilgili kamu kuruluşlarına, kolluk kuvvetlerine, adli ve idari makamlara, ilgili sair mevzuatın izin verdiği kişi ve/veya kurumlara, hukuken yetkili kamu ve/veya özel tüzel kişilerine, mal ve/veya hizmet aldığımız kişi ve/veya kuruluşlara ve/veya kuruluş çalışanlarına, mal ve/veya hizmet verdiğimiz kişi ve/veya kuruluşlara ve/veya kuruluş çalışanlarına, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza ve hissedarlarımıza aktarılabilecektir. 

5. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, AKUR tarafından her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda belirlenen amaçlar doğrultusunda toplanır. Kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile tarafımıza kanunlarda açıkça sorumluluk atfedilmesi durumunda, KVKK 5. Madde b bendi uyarınca zorunlu hallerde, AKUR ile ve/veya AKUR’un iş ortakları ile aranızda gerçekleşen satış faaliyeti ve/veya AKUR ve iş ortakları, danışmanlar, denetçiler arasında imzalanan sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sorumlusu sıfatı ile AKUR’un hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi durumunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda veriler işlenebilecektir. İlaveten, KVKK 6. Madde kapsamında kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

6. KVKK’NUN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ

KVKK’nun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki tebliğe göre aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile tarafımıza iletebilirsiniz; 

6.1. Huzur Mahallesi Tosya Caddesi No: 5 34773 Ümraniye, İstanbul adresimize ıslak imzalı olarak, 

6.2. akur@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik e posta adresimize konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak, 

6.3. verikoruma@assospharma.com elektronik e posta adresimize konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Başvuru Formu